index63-1

[แนวข้อสอบ] ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพ และอุดมการณ์ของความเป็นครู (ชุดที่1) + เฉลย

จงเชื่อว่าตำเองทำได้
มุ่งมั่นกับเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและจริงจัง แล้วท่านจะพบหนทางสู่ความสำเร็จอย่างแน่นอน

1. ครูควรรับผิดชอบต่อสิ่งใดมากที่สุด? โรงเรียน นักเรียน[…]

index62

ป้องกัน: [แนวข้อสอบ] มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และอุดมการณ์ของความเป็นครู + เฉลย

จงเชื่อว่าตำเองทำได้
มุ่งมั่นกับเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและจริงจัง แล้วท่านจะพบหนทางสู่ความสำเร็จอย่างแน่นอน

ไม่มีคำเกริ่นนำเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่ถูกป้องกัน

index56-1

[เฉลย] แนวข้อสอบ รอบรู้ Thailand 4.0

จงเชื่อว่าตำเองทำได้
มุ่งมั่นกับเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและจริงจัง แล้วท่านจะพบหนทางสู่ความสำเร็จอย่างแน่นอน

1. การพัฒนาเศรษฐกิจโดยโมเดลประเทศไทย 1.0 หมายถึงอะไร โม[…]

index55-1

ป้องกัน: [เฉลย]วินัยและการรักษาวินัย (ชุดที่ 1)

จงเชื่อว่าตำเองทำได้
มุ่งมั่นกับเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและจริงจัง แล้วท่านจะพบหนทางสู่ความสำเร็จอย่างแน่นอน

ไม่มีคำเกริ่นนำเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่ถูกป้องกัน

index48-1

ป้องกัน: [เฉลย] จรรยาบรรณวิชาชีพครู (ชุดที่1)

จงเชื่อว่าตำเองทำได้
มุ่งมั่นกับเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและจริงจัง แล้วท่านจะพบหนทางสู่ความสำเร็จอย่างแน่นอน

ไม่มีคำเกริ่นนำเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่ถูกป้องกัน

1-3

ป้องกัน: [เฉลย] วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษา (ชุดที่1)

จงเชื่อว่าตำเองทำได้
มุ่งมั่นกับเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและจริงจัง แล้วท่านจะพบหนทางสู่ความสำเร็จอย่างแน่นอน

ไม่มีคำเกริ่นนำเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่ถูกป้องกัน

index47

ป้องกัน: เฉลย [วิชาการศึกษา] หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร (ชุดที่1)

จงเชื่อว่าตำเองทำได้
มุ่งมั่นกับเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและจริงจัง แล้วท่านจะพบหนทางสู่ความสำเร็จอย่างแน่นอน

ไม่มีคำเกริ่นนำเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่ถูกป้องกัน

index44-1

ป้องกัน: [เฉลย]พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 (ชุดที่1)

จงเชื่อว่าตำเองทำได้
มุ่งมั่นกับเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและจริงจัง แล้วท่านจะพบหนทางสู่ความสำเร็จอย่างแน่นอน

ไม่มีคำเกริ่นนำเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่ถูกป้องกัน

index43

[เฉลย]พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ชุดที่2)

จงเชื่อว่าตำเองทำได้
มุ่งมั่นกับเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและจริงจัง แล้วท่านจะพบหนทางสู่ความสำเร็จอย่างแน่นอน

1. การศึกษาภาคบังคับจำนวนกี่ปี 7 ปี 9 ปี 12 ปี 15 ปี 2.[…]

index42

[เฉลย]พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ชุดที่1)

จงเชื่อว่าตำเองทำได้
มุ่งมั่นกับเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและจริงจัง แล้วท่านจะพบหนทางสู่ความสำเร็จอย่างแน่นอน

1. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายความว่า[…]