index47-1

[วิชาการศึกษา] หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร (ชุดที่1)

จงเชื่อว่าตำเองทำได้
มุ่งมั่นกับเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและจริงจัง แล้วท่านจะพบหนทางสู่ความสำเร็จอย่างแน่นอน

1. วิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีฐาน[…]

index35

[วิชาการศึกษา] จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (ชุดที่3)

จงเชื่อว่าตำเองทำได้
มุ่งมั่นกับเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและจริงจัง แล้วท่านจะพบหนทางสู่ความสำเร็จอย่างแน่นอน

1. พาฟลอฟ ใช้สัตว์ชนิดใดในการทดลอง แมว สุนัข หนู กระต่า[…]

index32-1

[วิชาการศึกษา] จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (ชุดที่2)

จงเชื่อว่าตำเองทำได้
มุ่งมั่นกับเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและจริงจัง แล้วท่านจะพบหนทางสู่ความสำเร็จอย่างแน่นอน

เว็บไซต์ www.morning-teacher.com ได้รวบรวมข้อสอบจากทาง […]

index31

[วิชาการศึกษา] จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (ชุดที่1)

จงเชื่อว่าตำเองทำได้
มุ่งมั่นกับเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและจริงจัง แล้วท่านจะพบหนทางสู่ความสำเร็จอย่างแน่นอน

เว็บไซต์ www.morning-teacher.com ได้รวบรวมข้อสอบจากทาง […]

index28

[เนื้อหา]ทฤษฎีการคิดแบบหมวก 6 ใบ (Six thinking hats)

จงเชื่อว่าตำเองทำได้
มุ่งมั่นกับเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและจริงจัง แล้วท่านจะพบหนทางสู่ความสำเร็จอย่างแน่นอน

“ดร.เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน” เป็นผู้ริเริ่มแนวค[…]

index27-1

[วิชาการศึกษา] ทฤษฎีการคิดแบบหมวก 6 ใบ (Six thinking hats)

จงเชื่อว่าตำเองทำได้
มุ่งมั่นกับเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและจริงจัง แล้วท่านจะพบหนทางสู่ความสำเร็จอย่างแน่นอน

เว็บไซต์ www.morning-teacher.com ได้รวบรวมข้อสอบจากทาง […]

index25-1

[วิชาการศึกษา] เอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1-9)

จงเชื่อว่าตำเองทำได้
มุ่งมั่นกับเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและจริงจัง แล้วท่านจะพบหนทางสู่ความสำเร็จอย่างแน่นอน

เว็บไซต์ www.morning-teacher.com ได้รวบรวมข้อสอบจากทาง […]

index10

[วิชาการศึกษา] สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (ชุดที่1)

จงเชื่อว่าตำเองทำได้
มุ่งมั่นกับเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและจริงจัง แล้วท่านจะพบหนทางสู่ความสำเร็จอย่างแน่นอน

เว็บไซต์ www.morning-teacher.com ได้รวบรวมข้อสอบจากทาง […]