index62

ป้องกัน: [แนวข้อสอบ] มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และอุดมการณ์ของความเป็นครู + เฉลย

จงเชื่อว่าตำเองทำได้
มุ่งมั่นกับเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและจริงจัง แล้วท่านจะพบหนทางสู่ความสำเร็จอย่างแน่นอน

ไม่มีคำเกริ่นนำเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่ถูกป้องกัน

index55-1

ป้องกัน: [เฉลย]วินัยและการรักษาวินัย (ชุดที่ 1)

จงเชื่อว่าตำเองทำได้
มุ่งมั่นกับเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและจริงจัง แล้วท่านจะพบหนทางสู่ความสำเร็จอย่างแน่นอน

ไม่มีคำเกริ่นนำเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่ถูกป้องกัน

index48-1

ป้องกัน: [เฉลย] จรรยาบรรณวิชาชีพครู (ชุดที่1)

จงเชื่อว่าตำเองทำได้
มุ่งมั่นกับเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและจริงจัง แล้วท่านจะพบหนทางสู่ความสำเร็จอย่างแน่นอน

ไม่มีคำเกริ่นนำเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่ถูกป้องกัน

1-3

ป้องกัน: [เฉลย] วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษา (ชุดที่1)

จงเชื่อว่าตำเองทำได้
มุ่งมั่นกับเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและจริงจัง แล้วท่านจะพบหนทางสู่ความสำเร็จอย่างแน่นอน

ไม่มีคำเกริ่นนำเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่ถูกป้องกัน

index47

ป้องกัน: เฉลย [วิชาการศึกษา] หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร (ชุดที่1)

จงเชื่อว่าตำเองทำได้
มุ่งมั่นกับเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและจริงจัง แล้วท่านจะพบหนทางสู่ความสำเร็จอย่างแน่นอน

ไม่มีคำเกริ่นนำเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่ถูกป้องกัน

index44-1

ป้องกัน: [เฉลย]พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 (ชุดที่1)

จงเชื่อว่าตำเองทำได้
มุ่งมั่นกับเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและจริงจัง แล้วท่านจะพบหนทางสู่ความสำเร็จอย่างแน่นอน

ไม่มีคำเกริ่นนำเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่ถูกป้องกัน