index62

[แนวข้อสอบ] มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และอุดมการณ์ของความเป็นครู + เฉลย

จงเชื่อว่าตำเองทำได้
มุ่งมั่นกับเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและจริงจัง แล้วท่านจะพบหนทางสู่ความสำเร็จอย่างแน่นอน

1. มาตรฐานความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพครูข้อใดไม่ถูกต้อง […]

index55-1

[เฉลย]วินัยและการรักษาวินัย (ชุดที่ 1)

จงเชื่อว่าตำเองทำได้
มุ่งมั่นกับเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและจริงจัง แล้วท่านจะพบหนทางสู่ความสำเร็จอย่างแน่นอน

  1. ข้อใดคือความหมายของวินัย ตามพจุนานุกรมฉบับราช[…]

index48-1

[เฉลย] จรรยาบรรณวิชาชีพครู (ชุดที่1)

จงเชื่อว่าตำเองทำได้
มุ่งมั่นกับเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและจริงจัง แล้วท่านจะพบหนทางสู่ความสำเร็จอย่างแน่นอน

1. “จรรยา” มีความหมายเช่นเดียวกับคําใด? กริยา จริยา มรร[…]

1-3

[เฉลย] วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษา (ชุดที่1)

จงเชื่อว่าตำเองทำได้
มุ่งมั่นกับเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและจริงจัง แล้วท่านจะพบหนทางสู่ความสำเร็จอย่างแน่นอน

1. มวยไทยในสมัยก่อนจะมีการฝึกฝนเฉพาะหน่วยงานใด ตํารวจ ท[…]

index47

เฉลย [วิชาการศึกษา] หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร (ชุดที่1)

จงเชื่อว่าตำเองทำได้
มุ่งมั่นกับเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและจริงจัง แล้วท่านจะพบหนทางสู่ความสำเร็จอย่างแน่นอน

1. วิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีฐาน[…]

index44-1

[เฉลย]พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 (ชุดที่1)

จงเชื่อว่าตำเองทำได้
มุ่งมั่นกับเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและจริงจัง แล้วท่านจะพบหนทางสู่ความสำเร็จอย่างแน่นอน

1. “เด็ก”ความหมายตามข้อใดถูกต้องที่สุด ก.บุคคลซึ่งมีอาย[…]