index77

[แนวข้อสอบ] คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (ชุดที่9)

จงเชื่อว่าตำเองทำได้
มุ่งมั่นกับเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและจริงจัง แล้วท่านจะพบหนทางสู่ความสำเร็จอย่างแน่นอน

1. ข้อใดเป็นค่านิยมของสังคมชนบทในสังคมไทย ช่วยเหลือจุนเ[…]

index76

[แนวข้อสอบ] คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (ชุดที่8)

จงเชื่อว่าตำเองทำได้
มุ่งมั่นกับเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและจริงจัง แล้วท่านจะพบหนทางสู่ความสำเร็จอย่างแน่นอน

1. ครูวิภาให้การดูแลเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดี แสดงว่าปฏิ[…]

index75

[แนวข้อสอบ] คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (ชุดที่7)

จงเชื่อว่าตำเองทำได้
มุ่งมั่นกับเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและจริงจัง แล้วท่านจะพบหนทางสู่ความสำเร็จอย่างแน่นอน

1. ข้อใดไม่เป็นค่านิยมพื้นฐานที่สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธ[…]

index74

[แนวข้อสอบ] คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (ชุดที่6)

จงเชื่อว่าตำเองทำได้
มุ่งมั่นกับเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและจริงจัง แล้วท่านจะพบหนทางสู่ความสำเร็จอย่างแน่นอน

1. การซื้อของใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน หมายถึงข้อใด ความนิ[…]

index73

[แนวข้อสอบ] คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (ชุดที่5)

จงเชื่อว่าตำเองทำได้
มุ่งมั่นกับเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและจริงจัง แล้วท่านจะพบหนทางสู่ความสำเร็จอย่างแน่นอน

1. Moral values หมายถึงข้อใด ค่านิยมทางศาสนา ค่านิยมทาง[…]

index72

[แนวข้อสอบ] คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (ชุดที่4)

จงเชื่อว่าตำเองทำได้
มุ่งมั่นกับเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและจริงจัง แล้วท่านจะพบหนทางสู่ความสำเร็จอย่างแน่นอน

1. การที่คนเรามีใจจ่ออยู่สิ่งที่กระทำ มีความหมายตรงกับข[…]

index71

[แนวข้อสอบ] คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (ชุดที่3)

จงเชื่อว่าตำเองทำได้
มุ่งมั่นกับเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและจริงจัง แล้วท่านจะพบหนทางสู่ความสำเร็จอย่างแน่นอน

1. คุณธรรมข้อใดไม่จัดอยู่ตามแนวคิด อริสโตเติล ความรอบคอ[…]

index70

[แนวข้อสอบ] คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (ชุดที่2)

จงเชื่อว่าตำเองทำได้
มุ่งมั่นกับเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและจริงจัง แล้วท่านจะพบหนทางสู่ความสำเร็จอย่างแน่นอน

1. พฤติกรรมที่เป็นปัญหาของนักเรียนเกิดจากสาเหตุใด ไม่ได[…]

index63

[แนวข้อสอบ] ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพ และอุดมการณ์ของความเป็นครู (ชุดที่1)

จงเชื่อว่าตำเองทำได้
มุ่งมั่นกับเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและจริงจัง แล้วท่านจะพบหนทางสู่ความสำเร็จอย่างแน่นอน

1. ครูควรรับผิดชอบต่อสิ่งใดมากที่สุด? โรงเรียน นักเรียน[…]

index61-1

[แนวข้อสอบ] มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และอุดมการณ์ของความเป็นครู

จงเชื่อว่าตำเองทำได้
มุ่งมั่นกับเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและจริงจัง แล้วท่านจะพบหนทางสู่ความสำเร็จอย่างแน่นอน

1. มาตรฐานความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพครูข้อใดไม่ถูกต้อง […]