[แนวข้อสอบ] มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และอุดมการณ์ของความเป็นครู


top-post62

1. มาตรฐานความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพครูข้อใดไม่ถูกต้อง
มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา
มีคุณวุฒิเทียบเท่าไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา
มีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง
มีคุณวุฒิอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรอง

2. ข้อใดไม่ใช่ความรู้ที่ครูต้องมีตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูที่คุรุสภากำหนด
การวิจัยทางการศึกษา
การมีจรรยาบรรณครู
จิตวิทยาสำหรับครู
การจัดการเรียนรู้

3. ข้อกล่าวถึงมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครูไม่ถูกต้อง
ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษาไม่น้อยกว่า1 ปี
ผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนด
ผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามข้อบังคับที่คุรุสภากำหนด
ผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามเงื่อนไข และวิธีการที่คุรุสภากำหนด

4. คุรุสภากำหนดเงื่อนไขมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพตามข้อใด
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
การฝึกการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ
การฝึกการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเอก
เฉพาะข้อ 1 และ ข้อ 2

5. ข้อใดไม่ใช่ข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครู
มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
มาตรฐานความรู้และการปฏิบัติวิชาชีพ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติตน

6. มาตรฐานการปฏิบัติตนตามที่คุรุสภากำหนดเป็นไปตามข้อใด
ประกอบด้วย 5 มาตรฐาน
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน
ประกอบด้วย 5 จรรยาบรรณ
ประกอบด้วย 9 มาตรฐานความรู้

7. มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพครูมีกี่ข้อ
มี 9 ข้อ
มี 10 ข้อ
มี 11 ข้อ
มี 12 ข้อ

8. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพครูเน้นเรื่องใด
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
เน้นผลถาวรที่เกิดกับผู้เรียน
ความแตกต่างของบุคคล
ทุกข้อ

9. แผนการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่คุรุสภากำหนดต้องเป็นไปตามข้อใด
สอดคล้องกับหลักสูตร
สอดคล้องมาตรฐาน
ปฏิบัติได้เกิดผลจริง
มีสื่อประกอบ

10. การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อใด
สอดคล้องตามความสนใจผู้เรียน
คำนึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน
คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
เน้นการปฏิบัติได้จริง

ผลคะแนน =