[แนวข้อสอบ] ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพ และอุดมการณ์ของความเป็นครู (ชุดที่1)


top-post63

1. ครูควรรับผิดชอบต่อสิ่งใดมากที่สุด?
โรงเรียน
นักเรียน
ผู้ร่วมงาน
ชุมชน

2. อาชีพใดที่ใช้กําลังความคิดและสมองเป็นหลัก
Technican
Labour
Profession
Semilabour

3. พฤติกรรมในข้อใดที่แสดงว่าไม่มีความสามารถทางวิชาชีพครู
ใช้อุปกรณ์การสอนชนิดเดียวกันทุกเนื้อหาวิชา
เขียนจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมได้ถูกต้อง
จัดบรรยากาศในชั้นเรียนได้เหมาะสมทุกเนื้อหาทุกวิชา
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา

4. เรื่องใดต่อไปนี้มิใช่ลักษณะสําคัญของวิชาชีพชั้นสูง
วิธีการแห่งปัญญา
ทักษะและเทคนิคพิเศษ
จรรยาบรรณ
เสรีภาพในการใช้วิชาชีพ

5. คําเปรียบเทียบข้อใดชี้ให้เห็นว่าครูเป็นบุคคลที่ควรเคารพนับถือ
ครู คือ แม่พิมพ์ของชาติ
ครู คือเรือจ้าง
ครู คือ ปูชนียบุคคล
ครู คือ ผู้ยกระดับสติปัญญาของมนุษย์

6. บุคคลใดที่ได้ชื่อว่าเป็นครูคนแรกบุตร
อุปัชฌาจารย์
บุพพาจารย์ บูรพาจารย์
ปรมาจารย์
อาจารย์

7. ถ้าขาดข้อใดจะเป็นอุปสรรคต่อวิชาชีพครูอย่างยิ่ง
การถ่ายทอดความรู้
ความศรัทธา
เงินเดือน
สวัสดิการ

8. คุณสมบัติที่สําคัญประจําตัวครู คือข้อใด
บุคลิกภาพดี
ความรู้ดี
มนุษยสัมพันธ์ดี
สอนดีมีคุณธรรม

9. ธรรมะ ที่ครูยึดมั่นเป็นที่ตั้งคือข้อใด
อิทธิบาท 4
สังคหวัตถุ 4
พรหมวิหาร 4
มรรคและผล

10. จรรยาบรรณของครูไทย บัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรและมีกฎหมายรองรับครั้งแรกเมื่อใด
พ.ศ. 2504
พ.ศ. 2505
พ.ศ. 2506
พ.ศ. 2507

11. ครูต้องมีความรู้เกี่ยวกับอะไร
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ความก้าวหน้าในอาชีพ
การหารายได้จาการสอนพิเศษ
การทําผลงานทางวิชาการ

12. ครูที่ได้รับยกย่องว่า “สอนดี” คือข้อใด
เลือกวิธีสอนใหม่ๆมาใช้
สอนตามแผนการสอน
สอนให้เหมาะกับเนื้อหาและจุดมุ่งหมาย
สอนตามข้อตกลงระหว่างครูกับนักเรียน

13. จาการวิจัยของเฉลียว บุรีภักดี พบข้อบกพร้องของครูในด้านใดมากที่สุด
ไม่รับผิดชอบการงาน มัวเมาในอบายมุข
ประพฤติไม่เหมาะสมแต่งกายไม่สุภาพ
ชอบนินทา,พูดจาไม่สุภาพ
เจ้าอารมณ์ จู้จี้ขี้บ่น

14. ลักษณะของครูที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐานของคุรุสภา เป็นอย่างไร
มีบุคลิกภาพดีตรงเวลา
รอบรู้สอนดีมีคุณธรรม มุ่งมั่นพัฒนา
เสียสละมีความยุติธรรม
มีความประพฤติดี ซื่อสัตย์

15. เป้าหมายสําคัญของครูที่ต้องการให้เกิดแก่ตัวนักเรียนคือข้อใด
ความรู้
ความดี
ความคิด
ความสามารถ

16. สังคมมีความคาดหวังว่าสิ่งใดสามารถแก้ปัญหาสังคมได้
เศรษฐกิจ
กฎหมาย
การศึกษา
วัฒนธรรม

17. คําว่า “อาจารย์” แต่เดิมใช้เรียกบุคคลกลุ่มใด
ครูในโรงเรียน
อาจารย์ในมหาวิทยาลัย
พระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนา
บัณฑิต นักปราชญ์

18. อาชีพใดเป็นอาชีพที่สังคมยกย่องมากที่สุด
ตํารวจ
ทหาร
พยาบาล
ครู

19. ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด
วิชาชีพชั้นสูงจะต้องมีจรรยาบรรณ
วิชาชีพชั้นสูงเน้นการบริการต่อสังคมมากกว่าการหาผลประโยชน์
วิชาชีพชั้นสูงจะต้องอาศัยความรู้ ความคิด สติปัญญาเป็นหลัก
ถูกทุกข้อ

20. คําว่า “ครู” มาจากรากศัพท์ ภาษาใด
ภาษาบาลี
ภาษาสันสกฤต
ภาษาละติน
ภาษากรีก

ผลคะแนน =