[แนวข้อสอบ] คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (ชุดที่2)


top-post70

1. พฤติกรรมที่เป็นปัญหาของนักเรียนเกิดจากสาเหตุใด
ไม่ได้เรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง
มีพ่อแม่คอยเคี่ยวเข็ญ
สิ่งแวดล้อมชักจูง
มีจริยธรรมต่ำ

2. คุณธรรมสำหรับครูคือข้อใด
คุณงามความดีของคนที่เป็นครู
มีพฤติกรรมที่ดีเป็นที่ยอมรับของสังคม
มีความเสียสละมีความยุติธรรม
ถูกทุกข้อ

3. จริยธรรม หมายถึงข้อใด
ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ
คำสั่งสอน
หลักปฏิบัติในทางศาสนา
ไม่มีข้อถูก

4. ความรู้จริยธรรม หมายถึงข้อใด
การมีความรู้สึกต่อพฤติกรรมต่างๆ
การแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่อสังคม
ความรู้เกี่ยวกับสังคมสามรถบอกได้ว่า การกระทำใดดี การกระทำใดไม่ดีเหมาะสมมากน้อยเพียงใด
เหตุผลที่ใช้เป็นเกณฑ์ใสการเลือกหรือไม่เลือกกระทำ

5. พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึงข้อใด
การแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของสังคมและปฏิเสธการแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของสังคม
เบื้องหลังการกระทำของบุคคลใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกกระทำ
ความรู้สึกต่อพฤติกรรมต่างๆ ในทางที่ชอบหรือไม่ชอบ
ไม่มีข้อถูก

6. ความสัมพันธ์ของคุณธรรมและจริยธรรมหมายถึงข้อใด
เป็นเรื่องเดียวกัน
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน
เป็นเรื่องการกระทำของบุคคล
เป็นเรื่องที่อยู่ในจิตใจของบุคคล

7. พัฒนาการทางจริยธรรม หมายถึงข้อใด
2 ขั้น
3 ขั้น
4 ขั้น
5 ขั้น

8. ขั้นก่อนจริยธรรมของPaigaetหมายถึงข้อใด
ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 0-2 ปี
ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 2-6 ปี
ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 6-10 ปี
ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 10-15 ปี

9. ขั้นการให้เหตุผลเชิงพฤติกรรมของ Kohlberg ระดับตามเกณฑ์สังคม อายุ 10-13 ปีตรงกับข้อใด
การหลบหลีกการลงโทษ
การแสวงหารางวัล
การทำตามสิ่งที่ผู้อื่นเห็นชอบ
การทำตามคำมั่นสัญญา

10. ขั้นการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของ Kohlbergขั้นที่ 6 หมายถึงข้อใด
การยึดถืออุดมคติสากลหรือจริยธรรมสากล(วัยผู้ใหญ่)
การทำหน้าที่ทางสังคมหรือระบบสังคมและมโนธรรม
การทำตามคำสัญญาและสิทธิ
การแสวงหารางวัลหรือการตอบสนองตามความต้องการ

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ: