[แนวข้อสอบ] คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (ชุดที่3)


top-post71

1. คุณธรรมข้อใดไม่จัดอยู่ตามแนวคิด อริสโตเติล
ความรอบคอบ
การรู้จักประมาณ
การอดทน
ความยุติธรรม

2. พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัส “การรู้จักข่มใจ” หมายถึงข้อใด
ความจริงใจต่อตนเอง
การรู้จักฝึกใจตนเอง
การประพฤติปฏิบัติต่อสิ่งที่เป็นประโยชน์
รู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนร่วม

3. สังคหวัตถุ 4 คือ คุณธรรมในข้อใด
เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน
เป็นเครื่องทำให้ประสบความสำเร็จ
เป็นคุณธรรมของผู้ครองเรือน
เป็นคุณธรรมของผู้เป็นผู้ใหญ่

4. คุณธรรมที่ทำให้ประสบความสำเร็จ หมายถึง ข้อใด
พรหมวิหาร 4
สังคหวัตถุ 4
ธรรมของฆราวาส 4
อิทธิบาท 4

5. การที่คนเรารู้จักแยกแยะว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นแห่งเหตุตรงกับสัปปุริธรรม 7 ข้อใด
อัตตญญุตา
ธัมมัญญุตา
อัตถัญญตา
มัตตัญญุตา

6. ธรรมใดเป็นเครื่องคุ้มครองโลก
ขันติ
โสรัจจะ
หิริโอตัปปะ
สัจจะ

7. อคติ 4 คือ คุณธรรมข้อใด
ธรรมที่ควรรักษาไว้เป็นนิจ
ธรรมของผู้ครองเรือน
ธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน
ธรรมที่ไม่ควรประพฤติ

8. โทสาคติ หมายถึงข้อใด
ลำเอียงเพราะรักใคร่
ลำเอียงเพราะไม่ชอบกัน
ลำเอียงเพราะเขลา
ลำเอียงเพราะกลัว

9. สิ่งใดสามารถยับยั้งความโกรธได้
เมตตา กรุณา
มุทิตา อุเบกขา
สติ สัมปัญชัญญะ
ฉันทะ วิริยะ

10. ผลดีของการมีสติหมายถึง ข้อใด
รู้ว่าใครจะทำอะไร
รู้เหตุการณ์ล่วงหน้า
รู้ว่าตนเองกำลังทำอะไร
รู้อดีตชาติของตนเอง

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ: