[แนวข้อสอบ] คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (ชุดที่4)เว็บไซต์ www.morning-teacher.com ได้รวบรวมข้อสอบจากทาง Social Media ต่างๆ
และมีข้อสอบบางส่วนเกิดจาการคิดและตั้งคำถามเองของทางทีมงาน โดยทางทีมงานไม่มีความประสงค์ที่จะละเมิดลิขสิทธิ์
ข้อสอบของสำนักติวหรือสำนักพิมพ์ใด หากมีข้อสอบใดละเมิดลิขสิทธิ์ของท่าน โปรดแจ้ง morningteacher.com[at]gmail.com ทางทีมงานขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้ ***รับรหัสผ่าน***

top-post72

1. การที่คนเรามีใจจ่ออยู่สิ่งที่กระทำ มีความหมายตรงกับข้อใด
มีศีล
มีสมาธิ
มีปัญญา
มีสติ

2. ศีลในข้อใดทำให้คนเรามีสติ
ศีลข้อ 1
ศีล 3 ข้อ
ศีล 4 ข้อ
ศีล 5 ข้อ

3. ความจริง หรือความเสื่อมของสังคม วัดได้จากอะไร
ค่านิยม
วัฒนธรรม
ความสามัคคี
กฎหมายระเบียบข้อบังคับ

4. ค่านิยมในชนบท หมายถึงข้อใด
เห็นแก่ตัวไม่เชื่อใจใคร
ชอบจัดพิธีชอบแข่งขัน
เชื่อโชคลาภรักญาติพี่น้อง
รักเทิดทูนสถาบันชาติ

5. ค่านิยมของสังคมเมืองมีลักษณะใด
เชื่อถือโชคลาง
เห็นแก่ตัวไม่เชื่อใจใคร
พึ่งพาอาศัยกัน
เป็นส่วนตัวมากเกินไป

6. ค่านิยม เกิดขึ้นจากสาเหตุใด
วัฒนธรรม
ประเพณี
ความคิด
การยอมรับ

7. ค่านิยมทางจริยธรรม หมายถึงข้อใด
ทำให้เกิดความรับผิดชอบชั่วดี
ทำให้เกิดความซาบซึ้ง
ทำให้เกิดความรักความเข้าใจ
ทำให้ชีวิตและร่างกายอยู่รอด

8. ค่านิยมทางวัตถุ หมายถึง ข้อใด
พรหมวิหาร 4
ปัจจัย 4
อิทธิบาท 4
อริยสัจ 4

9. ค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับความสมบรูณ์ของชีวิตและความศรัทธา
ค่านิยมทางจริยธรรม
ค่านิยมทางสังคม
ค่านิยมทางศาสนา
ค่านิยมทางวัตถุ

10. ค่านิยมที่นักวิทยาศาสตร์พยายามค้นหากฎหมายแห่งธรรมชาติ
ค่านิยมทางสังคม
ค่านิยมทางศาสนา
ค่านิยมทางสุนทรียภาพ
ค่านิยมทางความจริง

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ: