[แนวข้อสอบ] คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (ชุดที่5)


top-post73

1. Moral values หมายถึงข้อใด
ค่านิยมทางศาสนา
ค่านิยมทางวัตถุ
ค่านิยมทางจริยธรรม
ค่านิยมทางความจริง

2. สาโรธ บังศรี จำแนกค่านิยม ออกเป็น 2 ประเภท คือข้อใด
ค่านิยมพื้นฐาน,ค่านิยมทางศาสนา
ค่านิยมพื้นฐาน,ค่านิยมทางความจริง
ค่านิยมทางพื้นฐาน, ค่านิยมทางสังคม
ค่านิยมพื้นฐาน,ค่านิยมวิชาชีพ

3. ค่านิยมใดมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของคนในสังคมมากที่สุด
ค่านิยมทางวัตถุ
ค่านิยมทางความจริง
ค่านิยมทางสังคม
ค่านิยมทางจริยธรรม

4. ค่านิยมเป็นตัวกำหนดสิ่งใด ของคนในสังคม
การตอบสนอง
พฤติกรรม
การยอมรับ
ถูกทุกข้อ

5. “สังคมใดที่มีค่านิยมถูกต้องเหมาะสม สังคมนั้นย่อมมีความเจริญก้าวหน้า” คำกล่าวนี้ หมายถึงข้อใด
ค่านิยมไม่มีผลกระทบต่อความเจริญ
ค่านิยมมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ค่านิยมมีผลกระทบต่อความเจริญและความเสื่อมของสังคม ตลอดจนความมั่นคงของชาติ
ค่านิยมมีผลกระทบต่อความเจริญและเศรษฐกิจเพียงเล็กน้อย

6. “ค่านิยมวิชาชีพ” หมายถึงข้อใด
มีวินัยและอุดมการณ์ในวิชาชีพของตน
มีเอกลักษณะในวิชาชีพของตน
มีบทบาทในวิชาชีพของตน
ไม่มีข้อถูก

7. ค่านิยมของความเป็นเจ้าขุนมูลนาย มียศถาบรรดาศักดิ์ เป็นค่านิยมแบบใด
ค่านิยมในการยอมรับนับถือ
ค่านิยมแบบศักดินา
ค่านิยมทางวัฒนธรรม
ค่านิยมตามกระแสและสภาวะสังคม

8. ค่านิยม ยอมรับเรื่องบุญวาสนา กรรมเก่า เชื่อถือโชคลาภ เป็นค่านิยมสังคมไทยในข้อใด
สังคมชั้นกลาง
สังคมชั้นสูง
สังคมชนบท
สังคมเมือง

9. พิธีรดน้ำในการสมรส การทำขวัญนาค เป็นค่านิยมของศาสนาใด
ศาสนาพราหมณ์
ศาสนาพุทธ
ศาสนาฮินดู
ศาสนาอิสลาม

10. อารยธรรมใดมีผลต่อค่านิยมสังคมไทยมากที่สุด
เอเชียตะวันออก
เอเชียกลาง
ยุโรปตะวันตก
ไม่มีข้อถูก

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ: