[แนวข้อสอบ] คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (ชุดที่6)


top-post74

1. การซื้อของใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน หมายถึงข้อใด
ความนิยมทางความจริง
ค่านิยมทางวัตถุ
ค่านิยมทางสังคม
ค่านิยมทางพื้นฐาน

2. ค่านิยมใด สมควรแก้ไขในสังคมไทย
การเคารพผู้อาวุโส
การให้ความสำคัญกับเงินมากเกินไป
การพึ่งพาอาศัยร่วมมือกัน
การพึ่งพาศักดิ์สิทธิ์ โชคลาภ

3. ความแตกต่างระหว่างสังคมชนบทและสังคมเมือง เห็นได้ชัดที่สุดคือข้อใด
ความซื่อสัตย์สุจริต
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ความสามัคคี
ความกตัญญูกตเวที

4. เมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนค่านิยมจะเป็นเช่นไร
เปลี่ยนแปลงไปตามสังคม
คงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

5. ค่านิยมเป็นตัวชี้วัดความเปลี่ยนแปลงให้แก่สังคมในด้านใดมากที่สุด
เศรษฐกิจ
วัฒนธรรม
ความก้าวหน้า
การศึกษา

6. ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ เป็นความหมายของข้อใด
คุณธรรม
จริยธรรม
วัฒนธรรม
ศีลธรรม

7. สภาพคุณงามความดีในจิตใจ เป็นความหมายของข้อใด
คุณธรรม
จริยธรรม
วัฒนธรรม
ศีลธรรม

8. ความรู้ หรือความรู้สึกต่อพฤติกรรมต่างๆ ในทางที่ชอบ หรือไม่ชอบ เรียกว่าอะไร
ความรู้เชิงจริยธรรม
เจตคติเชิงจริยธรรม
เหตุผลเชิงจริยธรรม
พฤติกรรมเชิงจริยธรรม

9. วัยใดสามารถตัดสินใจด้วยตนเองว่าสิ่งใดควรกระทำหรือไม่ควรกระทำ ตามทฤษฏีการพัฒนาทางจริยธรรม
อายุ 0-2 ปี
อายุ 2-8 ปี
อายุ 8 ปีขึ้นไป
อายุ 12 ปีขึ้นไป

10. ข้อใดไม่เป็นหลักคุณธรรมตามแนวคิดของ อริสโตเติส
รอบรู้
รอบคอบ
กล้าหาญ
รู้จักประมาณ

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ: