[แนวข้อสอบ] คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (ชุดที่7)


top-post75

1. ข้อใดไม่เป็นค่านิยมพื้นฐานที่สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ประกาศ
การพึ่งตนเอง
การรักษาความสัตย์
การประหยัด และออม
การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา

2. นายต้น เป็นคนที่มีนิสัยสุภาพอ่อนโยนมีมนุษยสัมพันธ์ ตรงกับหลักทศพิธราชธรรม
อาชวะ
มัทวะ
ตะบะ
อวิหิงสา

3. ครูสมพวง สอนลูกศิษย์เข้าใจตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้และสอบด้วยความสนุกสนานแสดงว่าครูสมศรีมีคุณธรรมของกัลยาณมิตร ในข้อใด
ครุ
ภาวณีโย
วัตตา
วจนขโม

4. คุณธรรมของครูสังเกตได้จากอะไร
การมีเหตุผล
การประพฤติปฏิบัติ
การยอมารับของสังคม
การยกย่องสรรเสริญ

5. สมานัตตา อยู่ในหลักธรรมข้อใด
อิทธิบาท 4
พรหมวิหาร 4
สังคหวัตถุ 4
ฆราวาสธรรม 4

6. หลักธรรมที่ทำให้เกิดความสำเร็จในการทำงาน คือ
พรหมวิหาร 4
อิทธิบาท 4
สังคหวัตถุ 4
ฆราวาสธรรม 4

7. ครูปราณี จูงแขนคนแก่ข้ามถนนแสดงว่ามีคุณธรรมตามข้อใด
เมตตา
กรุณา
มุทิตา
อุเบกขา

8. หลักธรรมที่สร้างมนุษยสัมพันธ์คือ
พรหมวิหาร 4
อิทธบาท 4
สังคหวัตถุ 4
คุณธรรม 4

9. ครูวิไลกำลังจะลงโทษนักเรียนที่ทำแบบฝึกหัดไม่ได้ แต่คิดได้ว่ายังไม่สมควรลงโทษ แสดงว่าครูวิไลมีคุณธรรมข้อใด
สัจจะ
ทมะ
ขันติ
จาคะ

10. ผู้อำนวยการสถานศึกษา พิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษให้ครูสมยศ เพราะไม่ชอบที่ครูสมยศชอบแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม แสดงว่าผู้บริหารสถานศึกษามีความลำเอียงในข้อใด
ฉันทาคติ
โทสาคติ
โมหารคติ
ภยาคติ

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ: