[แนวข้อสอบ] คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (ชุดที่8)


top-post76

1. ครูวิภาให้การดูแลเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดี แสดงว่าปฏิบัติตามหลักธรรมข้อใด
ปุริสถิมทิส
อุตตรทิส
อุปริมทิส
ปัจฉิมทิส

2. ครูวินัย ประพฤติตนเป็นตนแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์ แสดงว่าปฏิบัติตามหลักธรรมข้อใด
นิคคัณเห-นิคคคัณหารหัง
ปัคคัณเห-ปัคคัณหารหัง
ทิฏฐานุคติ
ไม่มีข้อถูก

3. การเข้าถึงธรรมะในข้อใดถือว่าเป็นขั้นได้รับผลจากกระทำ
ปริยัติธรรม
ปฏิบัติธรรม
ปฏิเวท
โลกธรรม

4. คุณธรรมของผู้ครองเรือน คือ
สังคหวัตถุ 4
ฆราวาสธรรม 4
พรหมวิหาร 4
อิทธิบาท 4

5. ความเป็นผู้รู้จัดประมาณ ตรงกับข้อใด
ธัมมัญญุตา
มัตตัญญุตา
กาลัญญุตา
ปริสัญญุตา

6. การปฏิบัติตนต่อผู้มีอุปการคุณ(ทิศ6)ทักขิณทิศหรือทิศเบื้องขวาได้แก่
บิดามารดา
อาจารย์
บุตรภรรยา
มิตร

7. “สิ่งที่บุคคลหรือสังคมยึดถือเป็นเครื่องช่วยตัดสินใจและกำหนดกระทำของตนเอง”คือ
ค่านิยม
จริยธรรม
ประเพณี
วัฒนธรรม

8. ข้อใดไม่ใช่ ค่านิยมวิชาชีพ ตามแนวคิดของสาโรช บัวศรี
วินัยของวิชาชีพของตน
มารยาทของวิชาชีพของตน
ธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรม
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับวิชาชีพของตน

9. ข้อใดเป็นค่านิยมพื้นฐาน ตามแนวคิดของสาโรธ บัวศรี
ศีลธรรม
คุณธรรม
กฎหมาย
ถูกทุกข้อ

10. แหล่งที่มาของค่านิยมของสังคมไทย คือ
ศาสนา
ระบบศักดินา
ระบบเกษตรกรรม
ถูกทุกข้อ

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ: