[แนวข้อสอบ] คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (ชุดที่9)


top-post77

1. ข้อใดเป็นค่านิยมของสังคมชนบทในสังคมไทย
ช่วยเหลือจุนเจือกัน
มีการแข่งขันสูง
มีเหตุผลไม่งมงาย
ถูกทุกข้อ

2. ข้อใดไม่ใช่ค่านิยมของสังคมเมืองในสังคมไทย
นิยมตะวันตก
ชอบฟุ่มเฟือยหรูหรา
เห็นแก่ตัว
ไม่มีข้อถูก

3. การกระทำและเหตุผลของใครเหมาะสมมากที่สุด
บุญสมชอบซื้อของหนีภาษี เพราะเป็นการประหยัด
บุญชูไม่ทุจริตในการสอบเพราะกลัวถูกจับได้
บุญศรีสวมหมวกกันน็อคเสมอเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่
บุญมาหมั่นตรวจตราท่อไอเสียรถยนต์อยู่เสมอ เพราะไม่ต้องการให้อากาศเสีย

4. ท่านได้พบว่าลูกศิษย์คนหนึ่งในชั้นเรียนที่ท่านเป็นครูประจำชั้นมีผลการเรียนต่ำลงกว่าเดิมมากและมีท่าทีซึมเศร้าท่านควรจะทำอย่างไร
เรียกมาพูดคุย และให้คำแนะนำ
ส่งให้เข้ารับการปรึกษากับฝ่ายแนะแนว
สอบถามข้อมูลจากครูผู้สอนคนอื่น และเพื่อนสนิท
แจ้งให้ผู้ปกครองได้ทราบ เพื่อจะได้ช่วยหาทางแก้ไข

5. ท่านคิดว่าวิธีใดเหมาะสมที่สุดในการดูแลผู้สูงอายุ
ให้ท่านอยู่สถานที่พักคนชราเพราะมีระบบดูแลผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ
ให้ท่านอยู่ด้วยและคอยดูแลท่าน เพื่อความผูกพันและใกล้ชิด
ให้เลือกอยู่ตามใจท่าน เพื่อเป็นการสนองความต้องการ
หาที่อยู่ดีๆ ให้เพื่อให้ท่านมีความสะดวกสบาย

6. ท่านมีความคิดเห็นต่อวัยรุ่นที่มีการเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือบ่อยๆอย่างไร
เป็นคนทันสมัย ทันต่อความก้าวหน้า
เป็นคนกล้าแสดงออกถึงรสนิยมของตนเอง
เป็นคนโชคดีที่มีผู้ให้การสนับสนุน
เป็นคนคล้อยตามกระแสสังคม

7. ท่านมีความคิดอย่างไรกับการที่วัยรุ่นแต่งกายที่มีลักษณะ “ปริ รัด สั้น”
เป็นเสรีภาพในการแต่งกายในขอบเขตของกฎหมาย
แสดงถึงความเป็นคนทันสมัย
เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสวัสดิภาพ
เป็นพฤติกรรมที่ขัดกับวิถีไทย

8. นายต้น เป็นคนที่มีนิสัยสุภาพอ่อนโยนมีมนุษยสัมพันธ์ ตรงกับหลักทศพิธราชธรรม
อาชวะ
มัทวะ
ตะบะ
อวิหิงสา

9. ค่านิยมทางวัตถุ หมายถึง ข้อใด
พรหมวิหาร 4
ปัจจัย 4
อิทธิบาท 4
อริยสัจ 4

10. คุณธรรมที่ทำให้ประสบความสำเร็จ หมายถึง ข้อใด
พรหมวิหาร 4
สังคหวัตถุ 4
ธรรมของฆราวาส 4
อิทธิบาท 4

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ: