[วิชาการศึกษา] เอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1-9)


top-post25เว็บไซต์ www.morning-teacher.com ได้รวบรวมข้อสอบจากทาง Social Media ต่างๆ และมีข้อสอบบางส่วนเกิดจาการคิดและตั้งคำถามเองของทางทีมงาน โดยทางทีมงานไม่มีความประสงค์ที่จะละเมิดลิขสิทธิ์ข้อสอบของสำนักติวหรือสำนักพิมพ์ใด
หากมีข้อสอบใดละเมิดลิขสิทธิ์ของท่าน โปรดแจ้ง morningteacher.com[at]gmail.com ทางทีมงานขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้

1. ปพ. เรียกเต็มๆ ว่าอะไร
เอกสารประเมินการเรียนการสอนของนักเรียนสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แบบประเมินการเรียนการสอนของนักเรียนสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แบบประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. ปพ.1 คือเอกสารอะไร ต่อไปนี้
ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)
แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา
แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ใบประกาศนียบัตร)

3. ปพ.2 คือเอกสารอะไร ต่อไปนี้
ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)
แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ใบประกาศนียบัตร)
แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา

4. ปพ.3 คือเอกสารอะไร ต่อไปนี้
หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ใบประกาศนียบัตร)
แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา
ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)
แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์

5. ปพ.4 คือเอกสารอะไร ต่อไปนี้
แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล
ใบรับรองผลการศึกษา

6. ปพ.5 คือเอกสารอะไร ต่อไปนี้
แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
สมุดบันทึกผลการเรียน
แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล

7. ปพ.6 คือเอกสารอะไร ต่อไปนี้
แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล
แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
สมุดบันทึกผลการเรียน

8. ปพ.7 คือเอกสารอะไร ต่อไปนี้
แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ใบรับรองผลการศึกษา
แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล
แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน

9. ปพ.8 คือเอกสารอะไร ต่อไปนี้
ระเบียนสะสม
ใบรับรองผลการศึกษา
แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล

10. ปพ.9 คือเอกสารอะไร ต่อไปนี้
ใบรับรองผลการศึกษา
แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล
สมุดบันทึกผลการเรียน
ระเบียนสะสม

11. เอกสารที่ครูทุกคนต้องทำในทุกรายวิชาที่ตัวเองสอน
แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล
สมุดบันทึกผลการเรียน

12. เอกสารชุดใดใช้สำหรับประกอบการย้ายโรงเรียน
หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
สมุดบันทึกผลการเรียน
ใบรับรองผลการศึกษา
แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา

13. แบบ ปพ.ใดบ้างที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้กำหนด
ปพ.1
ปพ.1-3
ปพ.4-9
ปพ.1-9

14. แบบ ปพ.ใด ที่สถานศึกษาสามารถกำหนดได้เอง
ปพ.1
ปพ.1-3
ปพ.4-9
ปพ.1-9

15. เลขที่ชุดใน ปพ.1 ข้อใดถูกต้อง
001
0001
00001
000001

16. ใครไม่ได้ลงนามใน ปพ.1
นายทะเบียน
ผู้บริหารสถานศึกษา
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายทะเบียน และ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

17. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับ ปพ.1
ให้ ผอ.เขตเป็นผู้สั่งซื้อ
ให้ สพท.และสถานศึกษาจัดทำบัญชีรับ-จ่ายแบบพิมพ์ไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง
ให้ผู้ทำให้แบบ ปพ.1 สูญหายหรือชำรุด รายงานต่อ ผอ.รร.ทันที
กรณีสูญหายมาขอใหม่ให้กรอกให้ใหม่เหมือนต้นฉบับทุกอย่าง

18. ปพ.2 ออกให้กับผู้เรียนทุกข้อยกเว้นข้อใด
ป.3
ป.6
ม.3
ม.6

19. ข้อใดหมายถึง ประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ
ปพ.2
ปพ.2 : พ
ปพ.2 : ค
ปพ.2 : บ

20. ข้อใดหมายถึง ประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปพ.2
ปพ.2 : บ
ปพ.2 : ค
ปพ.2 : พ

21. ปพ.1 / ค หมายถึงข้อใด
ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคบังคับ
ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาโดยครอบครัว

22. ใครเป็นผู้สั่งซื้อแบบ ปพ.2
นายทะเบียน
ผอ.รร.
ผอ.เขต
ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

23. ใครเป็นผู้ลงนามใน ปพ.2
หัวหน้าสถานศึกษา
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
หัวหน้าสถานศึกษา และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายทะเบียน หัวหน้าสถานศึกษา และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

24. กรณี ปพ.2 สูญหายมาขอใหม่ให้ปฏฺิบัติตามข้อใด
ออกให้ใหม่
คัดสำเนาให้
ออกใบแทนให้
ได้ทุกกรณีตามความเหมาะสม

25. แบบ ปพ.3 มีกี่แบบ
1 แบบ
2 แบบ
3 แบบ
4 แบบ

26. แบบ ปพ.3 : ป หมายถึงข้อใด
แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา
แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา
แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระมัธยมศึกษาตอนต้น
แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระมัธยมศึกษาตอนปลาย

27. ข้อใด กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ ปพ.3
ทุกระดับ จัดไว้ 2 ประเภท
การสั่งซื้อให้ ผอ.เขต เป็นผู้สั่งซื้อ
ให้จัดทำครั้งละ 3 ชุด
ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเป็นคราว ๆ ไป

28. เอกสารใดเพื่อประโยชน์ในการแนะแนวผู้เรียน
แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ปพ.4)
แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน (ปพ.5)
แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6)
ระเบียนสะสม (ปพ.8)

29. กรณีที่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนของท่านจะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาแต่ยังไม่จบการศึกษานั้น ท่านจะออกเอกสารอะไรให้กับนักเรียน
ปพ.1
ปพ.2
ปพ.3
ปพ.7

30. รูปที่ใช้ติดในระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ใช้รูปขนาดเท่าใด
2×3 เซนติเมตร
2×4 เซนติเมตร
3×4 เซนติเมตร
3×5 เซนติเมตร

ผลคะแนน =