[วิชาการศึกษา] จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (ชุดที่1)


top-post31เว็บไซต์ www.morning-teacher.com ได้รวบรวมข้อสอบจากทาง Social Media ต่างๆ และมีข้อสอบบางส่วนเกิดจาการคิดและตั้งคำถามเองของทางทีมงาน โดยทางทีมงานไม่มีความประสงค์ที่จะละเมิดลิขสิทธิ์ข้อสอบของสำนักติวหรือสำนักพิมพ์ใด
หากมีข้อสอบใดละเมิดลิขสิทธิ์ของท่าน โปรดแจ้ง morningteacher.com[at]gmail.com ทางทีมงานขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้

1. จิตวิทยาตามความหมายดั้งเดิมหมายถึง
การเรียนรู้
พฤติกรรม
วิญญาณ
การหยั่งรู้

2. จิตวิทยาตามความหมายใหม่ หมายถึง
การเรียนรู้
พฤติกรรม
วิญญาณ
การหยั่งรู้

3. จุดมุ่งหมายของจิตวิทยาการศึกษา
เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของมนุษย์ทั้งเด็กและผู้ใหญ่
เป็นการนำความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้และตัวผู้เรียนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
เพื่อให้ครูสอนสามารถนำเทคนิคและวิธีการการเรียนรู้ไปใช้ในการเรียนการสอนการแก้ไขปัญหาในชั้นเรียน
ถูกทุกข้อ

4. จิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาเกี่ยวข้องกันอย่างไร
จิตวิทยาทางการศึกษาถือเป็นสาขาย่อยของจิตวิทยา
จิตวิทยาการศึกษาเป็นเทคนิควิธีการศึกษาที่จะทำให้ได้ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยา
แนวคิดและเทคนิควิธีการศึกษาทางจิตวิทยาถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษา
ทฤษฎีทางจิตวิทยาถูกนำมาใช้อธิบายและแก้ปัญหาต่างๆในการจัดการศึกษาได้อย่างถูกต้องชัดเจนแม่นยำ

5. จิตวิทยาการเรียนการสอนเป็นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องใด
พฤติกรรมทางการเรียนการสอนและสิ่งที่ส่งเสริมให้บุคคลได้เกิดการเรียนรู้
ธรรมชาติการเรียนรู้และองค์ประกอบต่างๆที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้
พฤติกรรมของมนุษย์ที่เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆหรือกับสังคม
พัฒนาการด้านต่างๆของมนุษย์ตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงวัยชรา

6. บุคคลในข้อใดคือผู้ริเริ่มศึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยาการศึกษา
วิลเลี่ยม เจมส์
สแตนส์ลี่ ฮอลล์
จอนห์ ดิวอี้
เอ็ดเวิร์ด ธอร์นไดน์

7. บูรณาการจิตวิทยาสู้การศึกษาคือใคร
วิลเลี่ยม เจมส์
สแตนส์ลี่ ฮอลล์
จอนห์ ดิวอี้
เอ็ดเวิร์ด ธอร์นไดน์

8. บิดาแห่งจิตวิทยาการศึกษาคือใคร
วิลเลี่ยม เจมส์
สแตนส์ลี่ ฮอลล์
จอนห์ ดิวอี้
เอ็ดเวิร์ด ธอร์นไดน์

9. ข้อใดเป็นพฤติกรรมภายนอก (OvertBehavior)
วัดการเต้นของหัวใจ
การจำ
ความคิดอารมณ์
เจตคติ

10. ข้อใดไม่ใช่นักจิตวิทยากลุ่มโครงสร้างจิต
ทิชเชนเนอร์
เฟชเนอร์
วิลเลียม เจมส์
วุ้นด์

11. โครงสร้างของจิตมนุษย์ตามแนวคิดนักจิตวิทยากลุ่มโครงสร้างจิตคือข้อใด
การสัมผัส
ความรู้สึก
จิตนาการ
ถูกทุกข้อ

12. ข้อใดไม่ใช่นักจิตวิทยากลุ่มโครงสร้างจิต
จอน์ ดิวอี้
วู้ดเวิร์ธ
วิลเลียม เจมส์
โทลแมน

13. วิธีการสอนตามแนวคิดของนักจิตวิทยากลุ่มโครงสร้างจิตคือข้อใด
ให้ผู้เรียนเรียนสิ่งที่ต้องอาศัยความจำ
วิธีการเรียนการสอนแบบแก้ปัญหา
วิธีการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์มากที่สุด
ถูกทั้ง ข้อ ข และ ค

14. พฤติกรรมทุกอย่างต้องมีสาเหตุสาเหตุมาจากสิ่งเร้าเป็นแนวคิดของนักจิตวิทยากลุ่มใด
กลุ่มพฤติกรรมนิยม
กลุ่มจิตวิเคราะห์
กลุ่มทฤษฎีสติปัญญา
กลุ่มหน้าที่จิต

15. เน้นเรื่องของจิตใต้สำนึกเป็นแนวคิดของนักจิตวิทยากลุ่มใด
กลุ่มพฤติกรรมนิยม
กลุ่มจิตวิเคราะห์
กลุ่มทฤษฎีสติปัญญา
กลุ่มหน้าที่จิต

16. Learning by doing เป็นการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของนักจิตวิทยากลุ่มใด
กลุ่มพฤติกรรมนิยม
กลุ่มจิตวิเคราะห์
กลุ่มทฤษฎีสติปัญญา
กลุ่มหน้าที่จิต

17. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการรับรู้และการเรียนรู้ของคนเป็นแนวคิดของนักจิตวิทยากลุ่มใด
กลุ่มมนุษย์นิยม
กลุ่มจิตวิเคราะห์
กลุ่มทฤษฎีสติปัญญา
กลุ่มหน้าที่จิต

18. มนุษย์มีความต้องการไม่มีที่สิ้นสุดเป็นแนวความคิดของใคร
คาร์ลโรเจอร์
มาสโลว์
ทอลแมน
เกสตัลท์

19. ข้อใดเป็นพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Bloom
พฤติกรรมด้านสมอ
พฤติกรรมด้านจิตใจ
พฤติกรรมด้านทักษะ
ถูกทุกข้อ

20. กฎการเรียนรู้ตามทฤษฎีเชื่อมโยงของ Thorndike คือข้อใด
กฎแห่งผล
กฎแห่งการฝึก
กฎแห่งความพร้อม
ถูกทุกข้อ

ผลคะแนน =