[วิชาการศึกษา] จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (ชุดที่2)


top-post32-1เว็บไซต์ www.morning-teacher.com ได้รวบรวมข้อสอบจากทาง Social Media ต่างๆ และมีข้อสอบบางส่วนเกิดจาการคิดและตั้งคำถามเองของทางทีมงาน โดยทางทีมงานไม่มีความประสงค์ที่จะละเมิดลิขสิทธิ์ข้อสอบของสำนักติวหรือสำนักพิมพ์ใด
หากมีข้อสอบใดละเมิดลิขสิทธิ์ของท่าน โปรดแจ้ง morningteacher.com[at]gmail.com ทางทีมงานขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้


1. การเรียนรู้ที่เน้นส่วนรวมมากกว่าส่วนย่อยเกิดขึ้นใน 2 ลักษณะ คือการรับรู้และการหยั่งเห็นเป็นกฎการเรียนรู้ของใคร
กลุ่มเกสตัลท์
กลุ่มจิตวิเคราะห์
กลุ่มมนุษย์นิยม
กลุ่มพฤติกรรมนิยม

2. ข้อใดเป็นองค์ประกอบที่ทำให้เด็กเกิดความพร้อมในการเรียน
วุฒิภาวะ
ประสบการณ์เดิม
การจัดบทเรียนโดยคำนึงถึงความแตกต่างของเด็ก
ถูกทุกข้อ

3. ข้อใดคือแนวคิดทางการศึกษาของโจฮันน์ไฮน์ริคเปสตาลอซซี่ (JohannHeinrichPestalozzi)
ความแตกต่างระหว่างบุคคลมีผลต่อการเรียนรู้
แนวการสอนต้องเน้นประสบการณ์
การศึกษาธรรมชาติถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอน
ถูกทุกข้อ

4. ความคิดในการจัดหลักสูตรของโจฮันน์ไฮน์ริคเปสตาลอซซี่เน้นความคิดในข้อใด
เป็นแบบบูรณาการ
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
แบบแยกรายวิชา
แบบผสมผสาน

5. แนวคิดหลักสูตรการเรียนการสอนของใครสอดคล้องกับการพัฒนาเด็กแบบองค์รวม
โจฮันน์ไฮน์ริค เปสตาลอซซี่
เฟรดริด วิลเฮม เฟรอเบล
ดร.มาเรีย มอนเตสเซอรี่
จอห์น ดิวอี้(JohnDewey)

6. ทฤษฎีทางการศึกษาของใครได้กลายเป็นพื้นฐานที่สําคัญการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย
โจฮันน์ไฮน์ริค เปสตาลอซซี่
เฟรดริด วิลเฮม เฟรอเบล
มอนเตสเซอรี่
จอห์น ดิวอี้

7. เชื่อว่าสิ่งแวดล้อมมีผลต่อพฤติกรรมมนุษย์และเชื่อว่าการศึกษาเป็นกระบวนการทางสังคมในอันที่จะเตรียมบุคคลให้สามารถสร้างสรรค์คุณค่าและประโยชน์แก่สังคมเป็นแนวคิดของใคร
ฌอง ฌาค รุสโซ
จอห์น ดิวอี้
เดวิด เอลไคน์
เฟรดริด วิลเฮม เฟรอเบล

8. เชื่อว่าพฤติกรรมที่มีปัญหาของเด็กสามารถแก้ไขได้ด้วยการปรับพฤติกรรม
ฟรอยด์
ธอร์นไดน์
วัตสัน
สกินเนอร์

9. วิธีการทางการศึกษาของคอมินิอุสและเปสตาลอสซีเน้นในเรื่องใด
เน้นในเรื่องของการรับรู้โดยผ่านทางวิธีประสาท
เน้นพัฒนาการข้ามขั้น
การปรับตัวทางสังคม
การเรียนรู้แบบค้นพบ

10. วิธีการทางการศึกษาของคอมินิอุสและเปสตาลอสซีควรเกิดผลต่อผู้เรียนตามข้อใด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ข้อ
สามารถศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้
ความคิดรวบยอดที่ถูกต้องสมบูรณ์
ไม่มีข้อถูก

11. ข้อใดคือความเชื่อของเฟรดริด วิลเฮม เฟรอเบล
เด็กมีความสามารถในสิ่งดีงามมาตั้งแต่เกิด
เด็กควรได้รับประสบการณ์จากการเรียนรู้ทั้งนอกชั้นและในชั้นเรียน
กระบวนการเรียนการสอนเน้นการเล่นอย่างมีความหมาย
ถูกทุกข้อ

12. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ที่สําคัญของครูตามแนวคิดของเฟรดริด วิลเฮม เฟรอเบล
การพยายามดึงความสามารถที่มีอยู่ภายในของเด็กออกมา
ช่วยให้เด็กตระหนักถึงความสามารถของตนเอง
การเรียนของเด็กไม่ควรให้มีการเล่นระหว่างเรียนจะทําให้ขาดสมาธิ
ถูกทุกข้อ

13. แนวคิดเกี่ยวกับการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเป็นแนวคิดของใคร
โจฮันน์ไฮน์ริค เปสตาลอซซี่
เฟรดริด วิลเฮม เฟรอเบล
ดร.มาเรีย มอนเตสเซอรี่
จอห์น ดิวอี้

14. การจัดการเรียนการสอนแบบเรียนปนเล่น PlayWay เป็นแนวคิดของใคร
โจฮันน์ไฮน์ริค เปสตาลอซซี่
เฟรดริด วิลเฮม เฟรอเบล
ดร.มาเรีย มอนเตสเซอรี่
จอห์น ดิวอี้

15. นักจิตวิทยาตามข้องใดเป็นเจ้าของทฤษฎีคนเถื่อนใจธรรม
ฌอง ฌาค รุสโซ
จอห์น ดิวอี้
เดวิด เอลไคน์
เฟรดริด วิลเฮม เฟรอเบล

16. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับทฤษฎีคนเถื่อนใจธรรม
มนุษย์เป็นคนดีเพราะมีครูสอน
มนุษย์เป็นคนดีเพราะมีศาสนา
มนุษย์นั้นเป็นคนดีโดยธรรมชาติ
ปกติมนุษย์เป็นคนไม่ดี

17. ทฤษฎีทางการศึกษาของใครมีรากฐานอยู่บนวิธีการทางวิทยาศาสตร์
ฌอง ฌาค รุสโซ
จอห์น ล็อค
เดวิด เอลไคน์
เฟรดริด วิลเฮม เฟรอเบล

18. ข้อใดผิดเกี่ยวกับความเชื่อของจอห์น ล็อค
จุดมุ่งหมายของการศึกษาคือการพยายามทําให้มนุษย์เป็นผู้มีเหตุผล
การจัดการศึกษาต้องคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็ก
จุดมุ่งหมายของการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ไม่มีข้อผิด

19. การศึกษาควรเป็นไปตามลําดับขั้นของธรรมชาติเป็นแนวคิดของใคร
ฌอง ฌาค รุสโซ
จอห์น ดิวอี้
เดวิด เอลไคน์
จอห์น อมอส คอมิวนิอุส

20. เด็กเล็กเปรียบได้กับกิ่งไผ่อ่อนเป็นการเรียนการสอนตามแนวคิดของใคร
นิโอ–ฮิวแมนนิส
จอห์น ดิวอี้
เดวิด เอลไคน์
จอห์น อมอส คอมิวนิอุส

ผลคะแนน =