[วิชาการศึกษา] จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (ชุดที่3)


top-post35

1. พาฟลอฟ ใช้สัตว์ชนิดใดในการทดลอง
แมว
สุนัข
หนู
กระต่าย

2. จิตวิทยาการศึกษากลุ่มมนุษยนิยมได้รับอิทธิพลมาจากอะไร
Psychoanalysis
Behavioral Psychology
Cognitive Psychology
Humanistic Psychology

3. จิตวิทยาการศึกษาปัญญานิยมมีความสำคัญมากที่สุดต่อรายบุคคลกลุ่มใด
นักการศึกษา
นักจิตวิทยา
จิตแพทย์
ผู้เรียน

4. ในการศึกษาจิตวิทยาการศึกษากลุ่มปัญญานิยมควรทำความเข้าใจอะไรเป็นประเด็นแรก
ธรรมชาติของความรู้
บุคคลมีพัฒนาการของความรู้ได้อย่างไร
การประยุกต์ทางการศึกษา
การควบคุมตนเองในการเรียนรู้

5. ข้อใดเป็น พฤติกรรมภายนอก ( Overt Behavior)
วัดการเต้นของหัวใจ
การจำ
ความคิด อารมณ์
เจตคติ

6. บุคคลในข้อใดคือผู้ริเริ่มศึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยาการศึกษา
วิลเลี่ยม เจมส์
สแตนส์ลี่ ฮอลล์
จอนห์ ดิวอี้
เอ็ดเวิร์ด ธอร์นไดน์

7. บูรณาการจิตวิทยาสู้การศึกษา คือใคร
วิลเลี่ยม เจมส์
สแตนส์ลี่ ฮอลล์
จอนห์ ดิวอี้
เอ็ดเวิร์ด ธอร์นไดน์

8. เด็กชายไม้เกิดการเรียนรู้ด้วยการพิจารณาปัญหาในภาพรวมและใช้ประสบการณ์ที่มีอยู่แก้ปัญหาที่เผชิญได้ แสดงว่าเด็กชายไม้เกิดการเรียนรู้ในลักษณะใด
การเรียนรู้จากการหยั่งเห็น
การเรียนรู้จากการสัมผัส
การเรียนรู้จากเรียนเลียนแบบ
การเรียนรู้จากสิ่งต้างๆรอบตัว

9. สัตว์ที่ จอห์น บี วัตสัน ใช้ในการทดลองคือสัตว์ชนิดใด
แมว
ปลา
สุนัข
หนูขาว

10. ใครเป็นเจ้าของทฤษฎีวงล้อการเรียนรู้
David Kolb
Bernice Mccarthy
Jhon Dewe
David Kolb , Bernice Mccarthy

11. ข้อใดต่อไปนี้เป็นนักจิตวิทยากลุ่มปัญญานิยม
ฟาฟลอพ
เพียเจท์
สกินเนอร์
ธอร์นไดค์

12. ผู้คิดค้นเกณฑ์วัดระดับสติปัญญา (I.Q.) คือผู้ใด
บิเนต์
สเติรน์
จอห์น ดิวอี้
เพียจท์

13. ใครเป็นเจ้าของความคิดแบบพหุปัญญา
จอน ดิวอี้
ธอร์นไดร์
แกรดเนอร์
อัสซูเบิล

14. เจ้าของทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายที่กล่าวถึงผู้เรียนเชื่อมโยงความรู้เข้ากับความรู้ใหม่ คือบุคคลใด
จอน ดิวอี้
ธอร์นไดร์
มาสโลว์
ฟรอย

15. บิดาแห่งจิตวิทยา คือใคร
ฟรอยด์
สกินเนอร์
ธอร์นไดค์
บรุนเนอร์

16. การเรียนรู้จากการทดลองของวัตสัน ทดลองกับสัตว์ชนิดใด
ลิง
หนูขาว
สุนัข
แมว

17. เด็กมีความแตกต่างระหว่างบุคคล
เปตารอสซี่
เฟลอเบล
อิริคสัน
รุสโซ

18. ข้อใดต่อไปนี้ เป็นพฤติกรรมแบบโมลาร์ (Molar Behavior)
การนอน
การเต้นของหัวใจ
เปลี่ยนแปลงของร่างกาย
การคิด

19. ข้อใดไม่ใช่กฏการเรียนรู้ ทฤษฎีการลองผิดลองถูก
กฎความพร้อม
กฎการฝึกหัด
กฎความพอใจ
กฎการสำนึก

20. การเรียนรู้แบบลองผิดลองถูก เป็นแนวคิดนักจิตวิทยาผู้ใด
รุสโซ
ฟรอยด์
ธอร์นไดด์
สกินเนอร์

ผลคะแนน =