[วิชาการศึกษา] หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร (ชุดที่1)


top-post47-2

1. วิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีฐานความเชื่ออย่างไร (หนองคาย)
ทุกคนสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ
เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข
ทุกคนได้รับงบอุดหนุนการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน
ทุกคนจะได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องทั้งประเทศ

2. ใครเป็นผู้กำหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สภาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแห่งชาติ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยกเว้นข้อใด (หนองคาย)
ดีมาก
ดีเยี่ยม
ปรับปรุง
ผ่าน

4. หลักสูตรท้องถิ่นหมายถึงข้อใด
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอน
ท้องถิ่นเป็นตัวกำหนดหลักสูตรแกน
ท้องถิ่นเป็นตัวกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน

5. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของสื่อการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สื่อแหล่งเรียนรู้
สื่อวัสดุ ครุภัณฑ์
สื่อที่ผู้เรียนและผู้สอนจัดทำขึ้น
สื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อเทคโนโลยี

6. การจัดการศึกษาต้องมีคุณภาพหมายถึงข้อใด
มีกิจกรรมเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูง
มีการนำหลักสูตรไปใช้
มีการใช้สื่อประกอบการสอน

7. แนวคิด ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มาจากนักการศึกษาท่านใด
บลูม
สกินเนอร์
ธอร์นไดร์
ดิวอี้

8. ข้อใดไม่กล่าวไว้ในโครงสร้างของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ช่วงชั้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ช่วงเวลาเรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

9. สิ่งใดที่ครูผู้สอนควรยึดเป็นหลักสำคัญที่สุดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
หลักสูตร
แผนการสอน
จุดประสงค์
เทคนิคการสอน

10. การตัดสินผลการเรียนของชั้นมัธยมมีกี่ระดับ (บึงกาฬ)
4 ระดับ
5 ระดับ
7 ระดับ
8 ระดับ

11. ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตามข้อใด
หลักการ
จุดมุ่งหมาย
โครงสร้าง
สาเหตุการปรับปรุงหลักสูตร

12. ผู้จบการศึกษาภาคบังคับคือ (หนองคาย)
ป.6
ม.3
ม.6
ไม่มีข้อถูก

13. เป็นหลักสูตรที่พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ คือข้อใดของหลักสูตร
วิสัยทัศน์
หลักการ
จุดหมาย
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

14. กิจกรรมชุมนุม จัดเป็นกิจกรรมในข้อใดของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
กิจกรรมนักเรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจการนักเรียน

15. หลักการสำคัญของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน
เป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ
เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอำนาจ
เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ

16. จุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์
มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ
มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
มีความเชื่อมั่นในตนเอง

17. ข้อใดที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไม่ได้กำหนดไว้
มาตรฐานการเรียนรู้
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
สมรรถนะของผู้เรียน
กระบวนการแสวงหาความรู้

18. เป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทุกข้อ ยกเว้นข้อใด
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ซื่อสัตย์สุจริต
ใฝ่เรียนรู้
รับผิดชอบต่อหน้าที่

19. เป็นสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทุกข้อ ยกเว้นข้อใด
การทำงานเป็นทีม
การสื่อสาร
การคิด
การใช้เทคโนโลยี

20. การจัดการศึกษามี 3 รูปแบบ Informal Education คือ
ในระบบ
นอกระบบ
ตามอัธยาศัย
ตามความคิดสร้างสรรค์

เนื่องจาก “เฉลย” ของแบบทดสอบชุดนี้ได้มีการเข้ารหัสผ่าน ท่านสามารถเข้าดูรหัสผ่าน *ที่นี้*
ผลคะแนน =