แนวข้อสอบ รอบรู้ Thailand 4.0


top-post56

1. การพัฒนาเศรษฐกิจโดยโมเดลประเทศไทย 1.0 หมายถึงอะไร
โมเดลที่เน้นภาคการเกษตร
โมเดลที่เน้นอุตสาหกรรมเบา
โมเดลที่เน้นอุตสาหกรรมหนัก และส่งออก
โมเดลที่เน้นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

2. การพัฒนาเศรษฐกิจโดยโมเดลประเทศไทย 2.0 หมายถึงอะไร
โมเดลที่เน้นภาคการเกษตร
โมเดลที่เน้นอุตสาหกรรมเบา
โมเดลที่เน้นอุตสาหกรรมหนัก และส่งออก
โมเดลที่เน้นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

3. การพัฒนาเศรษฐกิจโดยโมเดลประเทศไทย 3.0 หมายถึงอะไร
โมเดลที่เน้นภาคการเกษตร
โมเดลที่เน้นอุตสาหกรรมเบา
โมเดลที่เน้นอุตสาหกรรมหนัก และส่งออก
โมเดลที่เน้นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

4. การพัฒนาเศรษฐกิจโดยโมเดลประเทศไทย 4.0 หมายถึงอะไร
โมเดลที่เน้นภาคการเกษตร
โมเดลที่เน้นอุตสาหกรรมเบา
โมเดลที่เน้นอุตสาหกรรมหนัก และส่งออก
โมเดลที่เน้นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

5. Value Based Economy อยู่ในโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจใด
ประเทศไทย 1.0
ประเทศไทย 2.0
ประเทศไทย 3.0
ประเทศไทย 4.0

6. Value Based Economy คืออะไร
โมเดลที่เน้นภาคการเกษตร
โมเดลที่เน้นอุตสาหกรรมเบา
โมเดลที่เน้นอุตสาหกรรมหนัก และส่งออก
โมเดลที่เน้นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

7. ประเทศไทย 4.0 ใช้แนวทางใดเป็นตัวการขับเคลื่อน
เดินหน้าประเทศไทย
ประชารัฐ
การลงทุนจากต่างประเทศ
การระดับทุนจากสถานบันการเงินในประเทศ

8. กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยโมเดลประเทศไทย 4.0 ข้อใดผิด
กลุ่มอาหาร
กลุ่มสาธารณสุข
กลุ่มการลงทุน
กลุ่มดิจิตอล

9. กระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศ ภายใต้ “ประเทศไทย 4.0” ข้อใดกล่าวถูกต้อง
เป็นจุดเริ่มต้นของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
การปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนา
การปฏิรูปการศึกษา
ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

10. ธุรกิจ Startups เกิดขึ้นในยุคใด
ประเทศไทย 1.0
ประเทศไทย 2.0
ประเทศไทย 3.0
ประเทศไทย 4.0

11. ประเทศไทย 4.0 จะพัฒนาจำนวนอุตสาหกรรมกี่กลุ่มเป้าหมาย
3 กลุ่มเป้าหมาย
4 กลุ่มเป้าหมาย
5 กลุ่มเป้าหมาย
6 กลุ่มเป้าหมาย

12. ประเทศไทย 4.0 เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ข้อใดกล่าวผิด
ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการด้วยภูมิปัญาชาวบ้าน
ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี
ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ
ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นเกษตรกรต้องร่ำรวยขึ้น

13. ประเทศไทย 4.0 เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ำไปสู่ขั้นใด
แรงงานที่มีความรู้
แรงงานที่มีความเชี่ยวชาญ
แรงงานที่มีทักษะสูง
ถูกทุกข้อ

14. ประเทศไทย 4.0 ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้อใด
รู้จักเติม
รู้จักพอ
รู้จักปัน
ถูกทุกข้อ

ผลคะแนน =