24/09/2016

แบบทดสอบ

0000

ภาค ก.

ความรอบรู้
-สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
-นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
-วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
-กฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ(พระราชบัญญัติ)

ความสามารถทั่วไป
-ความสามารถด้านตัวเลข
-ความสามารถด้านภาษาไทย
-ความสามารถด้านเหตุผล

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
-วินัยและการรักษาวินัย
-คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
-มาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู
-จรรยาบรรณวิชาชีพครู
-สมรรถนะวิชาชีพครู

 


ภาค ข. (วิชาการศึกษา)

หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
การพัฒนาผู้เรียน
การบริหารจัดการชั้นเรียน
การวิจัยทางการศึกษา
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
การวัดและประเมินผลการศึกษา

 


ภาค ค. (วิชาเอก)

วิชาเอกคณิตศาสตร์
วิชาเอกวิทยาศาสตร์
วิชาเอกฟิสิกส์
วิชาเอกเคมี
วิชาเอกชีววิทยา
วิชาเอกภาษาไทย
วิชาเอกภาษาต่างประเทศ
วิชาเอกสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วิชาเอกสุขศึกษาและพลศึกษา
วิชาเอกศิลปะ
วิชาเอกปฐมวัย
วิชาเอกคอมพิวเตอร์