24/09/2016

ดาวน์โหลด

top-post13

วิธีดาวน์โหลด คลิกเลือกไฟล์ที่ต้องการ แล้วรอ 5 วินาที (จะมีเลขนับถอยหลังด้านขวามือของจอ) และกดข้าม 

พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู ฯ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับที่2)พ.ศ.2553
-พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีการกำหนดเครื่องหมายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2553
ประกาศกระทรวงฯ เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน สพป. 2553
ประกาศกระทรวงฯ เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน สพม. 2553
ประกาศกระทรวงเรื่องการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2546
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องเครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียน พ.ศ.2548
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขอบคุณ หรืออนุโมทนา พ.ศ.2547
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ.2548
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ(ฉ2) พ.ศ.2555
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้กำกับการสอบ พ.ศ.2548
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ.2547
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตั้งชื่อสถานศึกษา พ.ศ.2547
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยสมุดหมายเหตุรายวัน พ.ศ.2549
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแก้ไขวันเดือน ปี เกิด ของนักเรียน นักศึกษา พ.ศ.2547
ระเบียบ สพฐ. ว่าด้วยเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน พ.ศ.2551
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ในทะเบียนประวัติข้าราชการ พ.ศ. 2548
-ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการไว้ผมและการแต่งกายข้าราชการ ลูกจ้างและผู้ที่ทำงานในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2516
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล พ.ศ.2546
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2548
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจ พ.ศ.2550
กฎ กระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553
กฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดจำนวนคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546
กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. 2554
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์ และพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. 2551
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์ และพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการไปช่วยราชการ พ.ศ. 2550
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสั่งพักข้าราชการ สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2555
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยอำนาจการลงโทษ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2549
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวน พิจารณา ฯ พ.ศ. 2550
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยความผิดปรากฎชัดแจ้ง พ.ศ. 2549
ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ พ.ศ.2551
ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน พ.ศ.2551
แนวปฏิบัติว่าด้วยการขออนุมัติไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน พ.ศ. 2554
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ.2548
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ.2554
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554
การมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ พ.ศ.2554
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ พ.ศ.2526
ซักซ้อมความเข้าใจการเลื่อนขั้นเงินเดือน กรณีครูบรรจุใหม่อายุราชการ 3 เดือน 15 วัน
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างประจำ พ.ศ.2537
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างประจำ พ.ศ.2547
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

 

เอกสารต่างๆ
วิธีดาวน์โหลด คลิกเลือกไฟล์ที่ต้องการ แล้วรอ 5 วินาที (จะมีเลขนับถอยหลังด้านขวามือของจอ) และกดข้าม 

แบบทดสอบด้วยตนเอง ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) + เฉลย ชุดที่ 1
แบบทดสอบด้วยตนเอง ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) + เฉลย ชุดที่ 2
แบบทดสอบด้วยตนเอง ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) + เฉลย ชุดที่ 3
แบบฝึกทดสอบด้วยตนเอง วิชาภาษาไทย (ชุดที่1) + เฉลย
แบบฝึกทดสอบด้วยตนเอง วิชาภาษาไทย (ชุดที่2) + เฉลย
แบบฝึกทดสอบด้วยตนเอง วิชาภาษาไทย (ชุดที่3) + เฉลย
แบบฝึกทดสอบด้วยตนเอง วิชาภาษาไทย (ชุดที่4) + เฉลย
แบบฝึกทดสอบด้วยตนเอง วิชาภาษาไทย (ชุดที่5) + เฉลย
หลักภาษาไทยเบื้องต้น